Det kan man få for 2 gårde i Simmersted

-et alter i Ribe Domkirke, f.eks.

Af Jørgen Nielsen

Ridder Niels Lændi, der besidder 2 gårde i Simmersted opretter i år 1300 et alter i Ribe Domkirke ”Til lægedom for sin egen og sin faders sjæle”

Samme år, 1300, 1. søndag i fasten, den 28. februar, udstedte biskoppen følgende brev: „Kristjern, af Guds Nåde Biskop i Ribe, ønsker „Alle, som se dette Brev, evig Frelse i Herren. Vider, at forstandig (discretus) mand, Hr. Niels Lændi, i vor nærværelse har bestemt og anordnet sit gods på Seumerstath (Simmersted i Magstrup Sogn) Mark til et alter, som han har ladet oprette til lægedom for sin egen og sin faders sjæle i Ribe Kirke, på nedenstående betingelser:

Først, at enhver præst, som har det nævnte alter, skal give kannikerne, som holde hans og hans Faders årtid2) og ere tilstede. 4 mk. penge, de tilstedeværende vikarer og skolebørn 1 mark penge, de fattige 6 mk. penge ved den nævnte herres eller hans faders årtid. Ligeledes skal den nævnte præst underholde et Lys, som kaldes „bluus“, foran højalteret hver aften, medens der efter kompletoriurm1) synges om vor frue(?). Ligeledes, hvis det nævnte gods ved et ulykkeligt tilfælde skulde forringes eller ødelægges, skal den nævnte præst være pligtig til at bringe samme gods i god stand påny af sine egne midler. Desuden er han pligtig at holde og bevare det omtalte gods i ligeså god stand, som det er blevet ham anvist ved vor overdragelse. Men det, som bliver tilovers, eller hvormed det oftnævnte gods bliver forbedret (i Indtægt), det skal uden nogen vanskelighed tilfalde ovennævnte præst til hans eget frie brug for messer og anden ulejlighed. Anordningen heraf bør også ske i Nærværelse af den daværende kantor ved den ovennævnte kirke. Sket i Guds år 1300, første søndag i fasten. Til Vidnesbyrd herom

Godset, som han gav dertil, nemlig de 2 gårde i Simmersted, hvoraf den ene var en stor gård, der gav 30 ørtug korn årlig foruden smør og ost, blev i en senere tid (1493) magelagt mod kapitlet med 2 andre gårde, den ene i Nørre-Fardrup, den anden i Søndernæs i Brøns Sogn. — Hr. Niels Lændi forøgede senere sin stiftelse med en gård i „Bifling“ (Bøvling), hvis årlige afgift, der udgjorde 1 Læst eller 24 ørtug korn, skulde uddeles til de fattige; for alterets øvrige Indtægter skulde der nu (foruden de ovenanførte årtider) holdes en daglig messe. Det var usædvanlig Meget, der uddeltes til de Fattige ved hans årtid, nemlig mere end Præsterne fik.

  1. Kompletorium kaldtes den Bedetime. som afholdtes Kl. 9 om Aftenen.
  2. Årtid: årlig sjælemesse

Kilde: Ribe bys historie og beskrivelse indtil Reformationen

Similar Posts