En Veteran fra Treaarskrigen

Interview med Niels Flindt bragt Hejmdal i anledning af hans 90 års fødselsdag i 1906:

Niels Flindt i S. Otting, der forleden fyldte 90 Aar, fortæller ”Mdm” følgende om sit Levnedsløb:

Han er født i Stubbom ved Aller. Hans Fader sad i smaa kaar, men før sin Død arbejdede han sig op til velstand. Sin Barndomstid har Niels Flindt tilbragt i Kastvraa, og han besøgte Skolen i Sommersted.

I 1839 trak han sig fri for Soldat, men lod sig i 1842 leje til at gaa Soldat for en anden. Han var Soldat i 15 Maaneder.

Under det holstenske Oprør blev han i 1848 indkaldt og stod det første Aar i 3. Reservebataillion. Under en

Kamp ved Dybbøl var han med til at tage 4 Kanoner fra Sakserne. I 1849 stod han som Overjæger ved 3. Jægerkorps og deltog i Slaget ved Fredericia den 6. juli. Under Kampen blev han haardt saaret af en Kugle, der gik ind paa venstre Side af Halsen, og paa Lazarettet blev den skaaren ud under højre Skulderblad. Efter den Medfart maatte han tilbringe 20 uger paa Lazarettet og var derefter saa medtagen at han ikke kunne bruges, og blev hjemsendt. For sin Deltagelse i Krigen har han modtaget Erindringsmedaillen.

Efter at være kommen hjem fra Krigen købte han et Landbolsted i Simmersted; men da han syntes, det ikke vilde gaa frem, solgte han det og flyttede til Haderslev, hvor han 23 Aar i Træk boede i samme Ejendom i Lavgade. Han havde da tjent sig noget til Alderdommen, han købte derfor en 2½ Skæppe stor Jordlod i S. Otting, og her lod han opføre et lille smukt Hus, hvor han endnu bor og virker.

Flindt har været to Gange gift, og sine Ægtefæller har han begge hentet i Vilstrup; de er nu begge døde. Med den første Hustru har han en Datter, som nu bor hos ham og er ham en god Støtte i hans Alderdom. Den anden Hustru fødte ham to Børn, en Dreng, som døde 6 Aar gammel, og en Datter, der døde i Amerika. To af hendes Børn fik Bedstefaderen hjem og har opdraget dem.

Trods sin høje Alder er Niels Flindt endnu aandsfrisk; men Hukommelsen, Synet og Hørelsen er noget svækkede. Han kan imidlertid endnu selv grave og passe sin stor Have, og han er taknemmelig for, at han har faaet det saa godt på sine gamle Dage.

Niels Flindt’s ansøgning om erindringsmedalje

Posted in