Indtryk fra en rejse i 1801

I 1801 foretog pastor L M Wedel en rejse fra Hamborg til Kolding. På hele turen nedskrev han omhyggeligt sine indtryk i sin dagbog. I det følgende kan man læse hans indtryk fra turen igennem vores egn:

Maugstrup

En liden Landsbye, hvorom man næsten kan sige det samme som om Jægerup, kun Kirken her er meget stor, men ikke udpudset, og seer noget sort og mørk ud, især indvendig, her i Kirken er et gammelt Biliothek til Gavn for Mol og Muus, og et lidet Hospital. Skolehuset er stort, og deri søge mange Børn som særdeles vel undervises, det var en Fornøjelse at høre deres Kundskaber og see deres Skrivt. Præstegaarden er en stor Bygning med Alen tykke Mure, og et Enkesæde indbygt i samme Længde, altsammen behøver højlig Reparation. Værelserne ere store men efter gammeldags Indretning, dog, har Ildebrændsel nok til at lægge i de der værende Kæmpekakkelovne. Haven er meget forsømt, og har engang været kiøn, efter sit Anlæg med Hekker, Træer, Parker, Lysthuus og Forhøjning, men der skal meget til, at den bliver det atter som den har været, naar jeg siger disse Sandheder, seer man dog, at jeg er upartisk, thi Præsten L. Wedel er min Fetter, en værdig Mand i mange andre Henseender, hans Søn var just kommet hiem efter vel overstanden Embeds Examen som Cadidat Theol. fra Gottorf, og i hans Testimonium som var et vidtløftigt Anbefalingsbrev, havde Consistorium sat hans Karakter ved Examen saaledes: Mit völlige Uberzeugund Fähid.

Korntienden er ikke i de egne af nogen Betydenhed for Præsterne, men Smørtienden derimod anseelig. Præstekonen rejste ud med et helt Læs Sigtebrød, Ost og Brændeviin for at skienke Bønderne som leverede Smør, og hun kom hjem og havde 2 halve Tønder Smør af de ene Sogn (min Karl løftede Tønderne af Vognen, og jeg saae den store Mængde.) I annex Sognet faae de vel noget mindre, men dog over ½ Td. thi hver Mand giver ½ Pd. Smør af hver Koe. Offeret og de villige Gaver ere meget betydelige, men de visse Indkomster for Præsterne kun ringe, saa at dersom han ikke er vel lidt og agtet af Sognefolkene, faaer han at leve med Tarvelighed og knap Udkomme. Men da de fleste Indbyggere her sætte en Ære i at være goddægige imod Præsten med villige Gaver, Kiørseler og Tienester, saa er det Modsatte kun sieldne Tilfælde, der har sin Grund i lokale Aarsager. Kirkeagenden er ikke her indført, og Trolovelser vedblive, skiønt de ere afskaffede hos os. saavelsom andre Skikke der ikke ville passe sig for vore Siællændere. Folket her er flittigt, tarveligt, ærekiært, godt klædt, og taler for sig med et Slags Behagelighed og Levemaade, som maa rejse sig tildeels deraf, at alle kan skrive og læse og have Kundskaber uden for deres Fag fra Skolen af.

Jeg saae her i Maugstrup et nyt Huus at bygges fra Grunden af, gandske af brændte Steen. Man sagde mig, at det kunde koste henved 160 Specier, det var 8 Fag i Længden men temmelig bredt. Overtømmeret og Bielsker var Fyr. men Lægterne af de rankeste Elle og unge Eger, saa der dog maa være betydelige Skove i Nærheden, eller ogsaa foretagne Oprydninger, thi ellers var det Skam og Sot at bruge saadanne unge Skud til Lægter, som længere hen i Tiden kunde frembringe større Gavntømmer. Vinduerne vare som overalt i Hertugdømmene af klart Glas, men det stygge Tag paa de fleste Huse af langt Lyng, er et ubehageligt Syn. Nogle bruge Langhalm, som seer noget broget ud, og Tækkemanden sidder paa en Stoel, der stikkes ind i Taget med 2 krogede Jerngrene, et temmelig voveligt Sæde, men de ved ikke af vore Maade med Tækkeked, Kieppe, Garn eller Vidier, de sye Taget paa med snoet Sime af Havrehalm og en stoor Syenaal, saa stor, at man kunde dræbe en Tyr dermed.

Simmested

En stor Landsbye, bedre bygget end ellers almindeligt paa denne Egn. Her er Mængder af Humletræer, Urtehaver og adskillige Plantninger af Elle, Ask, Piil, Hasel o. s. v., ligeledes gode Jorder, stort Qvæg og meget velklædte Indbyggere. Alting røber Velstand og god Dyrkningsflid.

Hiendrup

(Hjerndrup), en Landsbye med en anselig Kirke, Husene ere vel Bindingsværk, men alt af Eeg og Muursteen med Planker i Nedervæggen. Skiønne Jorder, Skov i Omkredsen og der syntes ikke at mangel noget.

Jægerup

(Jegerup), en liden Landsbye, godt bygget, men Gaderne smale, Kirken kun liden, dog belagt med Blye, her i egnen saa jeg mange Steengierder, Ledstolper af Kamp, Kobler, levende Gierder, mange Piil, Favneved i Stabler som vise, at der maa haves Skov i Nærheden, Vejene ere gode og brede, men noget bugtede, omtrent som de fyenske Gyder, Qvæg, Heste og Faar ere ikke store men trivelige og ved godt Huld, Jordarten er forskellig, dog den saadede ikke i nogen stor Betydenhed. Gaarde og Huse ere Grundmuur, men ikke udfugede, og nogle af dem tækkede med Lyng isteden for Langhalm.

Sommersted

en liden Landsbye, men skiøn situeret i en biergagtig Egn, med Udsigt til Enge, Buskaser, Kornmarker og Skov i en længere Frastand, som giver Øjet megen Afvexling ved forskiellige Gienstande. Kirken er kun liden uden Taarn, af uselt Udseende. Stedet er bekiendt nok af den lærde Pastor Wöldike, som i sit Huus fordum underviste og dimitterede til Akademiet saa mange unge Mennesker, der bleve be-rømmelige Mænd i Staten: Biskopper, Læger, Lov-kyndige og Præster, og han maatte tage denne Nærings-green til Hielp, formedelst Kaldets Ringhed, dog ere Indtægterne nu noget forbedrede ved Bøndernes fornuftigere Dyrkningsmaade, og ved Præstegaardens Avling, som er i god Drivt og har skiøn Afgrøde af Rug og Byg saavel som Kløverdyrkning. Der var just Auction efter forrige afdøde Præst, som Herredsfogeden og Ting-skriveren forrettede, thi Provsten har ikke noget med denne Sag at giøre. Iblant Conditionerne for Kiøberne erindrede jeg disse 2 Ting: Kredit i tolv Uger, og Betaling erlægges i Sølvpenge, ikke i Bankosedler. Præstegaarden er meget smuk, Værelserne særdeles pyntede med Fajance Kakkelovne og Haven virkelig deilig. Der vare endeel holstenske Præster tilstæde ved Auctionen , som jeg talede med, inblant andre Skribenten Forchhammer til Schotburg. Den nye Præst Richter maa betale 1800 Rdlr. dansk for Præstegaarden, thi der er ingen bestemt Priis ved Vacance, men Eftermanden maa betale efter Taxation. Han har nogle unge Elever yil Undervisning for 100 Specier aarlig, da Kaldet er kun lidet.

Kilde:

L.M. Wedels Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser.

 

 

 

 

 

Posted in